SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS

Regulamin (umowy zawarte przed 01.01.2023r.)

REGULAMIN
REGULAMIN SERWISU SPRZEDAŻOWEGO LOOMBARD.PL

§ 1

Używane definicje

Użyte w regulaminie definicje, wyróżnione w tekście kursywą, mają następujące znaczenie: 

a) Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach grupy LOOMBARD.PL, Dane Sprzedawcy określone są każdorazowo na stronie oferowanego przez siebie przedmiotu,

b) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną,

c) Konsument – to klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

d) przedmiot/y – rzeczy ruchome lub nieruchomości oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem serwisu sprzedażowego,

e) Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem,

f) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na skutek złożenia przez Klienta zamówienia,

g) zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonych Przedmiotów,

h) serwis sprzedażowy – serwis www.loombard.pl, którego właścicielem i administratorem jest.  J.Charkowski Spółka Komandytowa siedzibą we Wrocławiu, adres: 52-214 Wrocław, ul. Brylantowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS  0000513594, REGON 022437139, NIP 8992755182

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku, włącznie z tym dniem. Do umów sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie ma regulamin dostępny pod adresem:https://www.loombard.pl/firma/regulaminstary/

2. W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania serwisu sprzedażowego poprzez sprzedaż przedmiotów, w tym zasady składania przez Klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady uiszczania przez Klientów ceny za przedmioty i zasady zwrotu ceny Klientowi, procedury zgłaszania przez Klienta reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę jak również zasady odstępowania od umów zawieranych przez Konsumenta, zarządzanie danymi Klienta i inne.

3. Korzystanie z serwisu sprzedażowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub,

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności poprzez:

a) adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. adres podany w opisie oferowanego przedmiotu,

b) punkt lombardowy Sprzedawcy, w którym znajduje się oferowany przedmiot, a którego dane adresowe podane są w opisie oferowanego przedmiotu.

§ 3

Ceny

1. Wszelkie ceny, wyświetlane w serwisie sprzedażowym są podawane w złotych polskich (zł), zawierają odpowiedni podatek VAT (są cenami brutto) oraz nie zawierają kosztów dostawy do Klienta. Koszt ten standardowo wynosi 15 zł, jednakże ze względu na właściwości przedmiotu może być inny, na co Klient składając zamówienie musi wyrazić zgodę poprzez akceptację zamówienia.

2. Klient może złożyć, jeśli taka opcja jest dostępna, ofertę cenową w innej kwocie niż cena oferowana przez Sprzedawcę. Jeśli taka oferta zostanie zaakceptowana, skutkuje to zawarciem umowy sprzedaży według ceny oferowanej przez Klienta.

3. Jeżeli Klient zdecydował się odebrać przedmiot w punkcie lombardowym Sprzedawcy podanym w opisie przedmiotu, nie ponosi żadnych kosztów prócz ceny.

4. Ceny proponowane do sprzedaży oferowanych przedmiotów są cenami zbliżonymi do cen rynkowych. W przypadku ewidentnej pomyłki w cenie sprzedawanego przedmiotu zawarta umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym może być uznana za nieważną.

 

§ 4

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sprzedaży są przedmioty oferowane przez Sprzedawców w ramach znajdującej się w serwisie sprzedażowym strony przedmiotu.

2. Wszelkie cechy przedmiotu podane w opisie oraz załączone zdjęcia stanowią cechy przedmiotu świadczenia i nie mogą być poczytywane za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu § 12 ust. 2.

3. Wszelkie oferowane przedmioty są rzeczami używanymi, chyba że w opisie wyraźnie zastrzeżono, że jest inaczej. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje ograniczona w przypadku rzeczy używanych do roku od wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 5

Rejestracja konta

1. Rejestracja konta jest zawsze dobrowolna, jednakże Klienci, którzy nie zdecydują się na jego zarejestrowanie będą mogli wyłącznie przeglądać zawartość serwisu sprzedażowego

2. Dla założenia konta niezbędne jest wypełnienie dostępnego na stronie formularza, poprzez podanie następujących danych:

a) imienia i nazwiska,

b) numeru telefonu,

c) adresu zamieszkania/siedziby (ulicy, numeru posesji, kodu pocztowego, miejscowości),

d) loginu i hasła;

oraz w przypadku Przedsiębiorców:

e) nazwy firmy oraz NIP.

3. Do rejestracji wymagane jest także zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza konta i kliknięciu przycisku „Załóż konto” lub innego, o tym samym znaczeniu, Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika, a Sprzedawca przesyła Klientowi dokonującemu rejestracji na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji i treść regulaminu.

5. Po zarejestrowaniu konta, klient może każdorazowo zmienić dane, o których mowa w ust. 2, poprzez kliknięcie przycisku „Zmiana danych osobowych” dostępnego po zalogowaniu i kliknięciu przycisku „Twoje konto”.

§ 6

Procedura składania zamówienia przez klienta

1. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie na przedmiot, który jest dostępny w zasobach Sprzedawcy, w chwili składania zamówienia przez Klienta, zgodnie z informacją na stronie danego przedmiotu.

2. Informacje o dostępności danego przedmiotu są aktualizowane od dwóch do trzech razy dziennie. Klient, celem upewnienia się, iż dany przedmiot jest dostępny w zasobach Sprzedawcy, może skierować do Sprzedawcy zapytanie, w sposób wskazany w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.

3. Klient, celem złożenia zamówienia na wybrany przez siebie przedmiot, musi poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i wyrazić zgodę na związanie jego treścią oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o prawdziwości tych danych, a także wybrać sposób dostawy, wybrać sposób płatności, a następnie kliknąć przycisk "Kupuję" tożsamy z określeniem "Zamów z obowiązkiem zapłaty”.

4. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wybrać odpowiednią opcję na etapie składania zamówienia i podać wszelkie niezbędne do wystawienia faktury dane.

5. Procedura składania zamówienia kończy się kliknięciem przycisku "Realizuj zamówienie" a następnie "Płacę" tożsamymi z określeniem „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, co równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem warunkowej umowy sprzedaży, wybranego przez Klienta przedmiotu. Do czasu wpływu ustalonej ceny Sprzedawca ma prawo dowolnego dysponowania przedmiotem co oznacza, że może ten przedmiot sprzedać innemu Kupującemu, który ureguluje cenę sprzedaży.

§ 7

Formularz zamówienia

1. Wypełnienie formularza zamówienia Klient rozpoczyna od wyboru, czy zamówienie ma być dokonane jako przedsiębiorca czy jako osoba fizyczna, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

2. W przypadku wybrania opcji zakupu jako osoba fizyczna należy podać następujące dane, zaznaczone gwiazdką:

a) login (adres-email),

b) imię i nazwisko,

c) numer telefonu,

d) adres (tj. ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość).

2. W przypadku wybrania opcji zakupu jako przedsiębiorca oprócz danych wskazanych w ust. 1. należy podać także nazwę firmy oraz NIP.

§ 8

Procedura realizacji umowy sprzedaży przez sprzedawcę

1. W przypadku wyboru opcji dostawy i kliknięciu przez Klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta prośbę o potwierdzenie danych adresowych umowa sprzedaży jest wykonana przez Sprzedawcę z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi lub Przedmiotów konsumentowi lub upoważnionej przez niego osobie. W przypadku Przedsiębiorcy umowa sprzedaży wykonana zostaje przez Sprzedawcę z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi lub upoważnionej przez niego osobie.

2. Nadanie przesyłki następuje w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty sumy obejmującej cenę oraz koszty przesyłki na podane w ofercie konto bankowe.

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej przedmiotów przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi. 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej przedmiotów przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

5. W wyjątkowych wypadkach, powodujących wydłużenie realizacji umowy sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, możliwość wykonania umowy sprzedaży w terminie 30 dni od kliknięcia przez klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. W razie opóźnienia sprzedawcy w wykonaniu umowy sprzedaży i w tym terminie klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania przedmiotu, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 9

Sposób dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych przedmiotów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie za pomocą przewoźnika (firmy kurierskiej).

2. Uprzejmie informujemy, iż przed odebraniem przesyłki Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 53 poz. 272), a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przesyłki lub przedmiotów w niej zapakowanych może niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia i podpisanego przez przewoźnika. Klient ma prawo do bezpłatnego egzemplarza protokołu. Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie według cennika przewoźnika. Niewykonanie przez Konsumenta powyższego uprawnienia może wpłynąć na procedurę reklamacyjną.

§ 10

Odbiór w punkcie lombardowym

1. Klient może również wybrać bezpłatną opcję odbioru przedmiotu we wskazanym w ofercie punkcie lombardowym dokonującym sprzedaży określonego przedmiotu.

2. W przypadku wyboru opcji odbioru w punkcie, Klient ma możliwość zapłaty ceny przedmiotu przy odbiorze/ uiszcza cenę przy odbiorze, z pominięciem przelewu bankowego.

3. Klient zobowiązuje się odebrać przedmiot w terminie 3 dni, w godzinach otwarcia danego punktu z zastrzeżeniem treści §6 punkt 5.

§11

Sposób płatności

1. Sposób płatności uzależniony jest od tego którą opcję dostawy klient wybrał, i tak:

a) w przypadku wyboru odbioru przedmiotu we wskazanym w opisie punkcie lombardowym Klient może dokonać płatności/ płaci gotówką przy odbiorze lub wcześniejszą wpłatą środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru dostawy za pomocą przewoźnika klient może dokonać płatności:

- przelewem błyskawicznym PayU, Przelewy24

- przelewem tradycyjnym,

2. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich (PLN), chyba że indywidualna umowa z klientem przewiduje co innego.  

3. Za datę płatności przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy sprzedawcy (nie dotyczy to rachunku PayU, Przelewy24).

§ 12

Rękojmia - Konsumenci

1. Konsument może na zakupiony Przedmiot złożyć reklamację z tytułu rękojmi, według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie Kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność unormowaną w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563.

2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli przedmiot kupiony przez Konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), o której kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.

3. Rzecz sprzedana nie ma wady fizycznej między innymi w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy, o ile instrukcja taka została dołączona do rzeczy. Sprzedawca nie oferuje usługi montażu i uruchomienia Przedmiotów.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania przesyłki Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania, a o których kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3.

Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o ile gwarancja taka została udzielona.

6. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien w oparciu o przygotowane do tego celu formularze:

- podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz identyfikację przedmiotu i daty jego sprzedaży, a także datę wejścia w posiadanie danej rzeczy,

- powiadomić o tym Sprzedawcę, tylko i wyłącznie na adres punktu dokonującego sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, oraz opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.

- umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt na adres Sprzedawcy,

7. Sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamowanej rzeczy Sprzedawcy i powiadamia Konsumenta o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym. Konsument może, skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.loombard.pl/firma/regulamin/

§ 13

Rękojmia - Przedsiębiorcy

Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)

§ 14

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Konsument zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży przedmiotów za pośrednictwem serwisu sprzedażowego ma prawo odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Konsument ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotów.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od objęcia przedmiotu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub skutecznego dostarczenia przedmiotu pod adres wskazany przez Konsumenta.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

5. Konsument skorzysta z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do regulaminu i dostępnego dodatkowo w formie elektronicznej pod adresem https://www.loombard.pl/regulamin/

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotów Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy przedmiotu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w serwisie sprzedażowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotuprzed jego upływem. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu, takie jak koszt dostawy przedmiotu do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy - adres, z którego dokonano sprzedaży.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poprzez serwis sprzedażowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę złożoną na podstawie § 3 ust. 2, oferta przestaje wiązać.

9. Prawo o którym mowa powyżej nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w szczególności w razie zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 15

Gwarancja jakości

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane przez siebie przedmioty. Przedmioty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta przedmiotu; informacja o tym jest każdorazowo zawarta w opisie przedmiotu.

§16

Dane

1. Administratorem danych osobowych Klientów, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), jest Sprzedawca, który powierza administrowanie danymi właścicielowi serwisu sprzedażowego –. J.Charkowski Spółka Komandytowa

2. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych i związanie regulaminem jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Brak zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych, szczególnie tych o których mowa w  § 5 ust. 2, zgodnie z zasadami regulaminu oznacza niemożliwości korzystania z niektórych usług Sprzedawcy, w tym składania zamówień.

3. Klient może żądać od Administratora, dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia oraz zaniechania dalszego przetwarzania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

4. Zbierane dane, o których mowa w regulaminie (w szczególności w § 5 ust. 2) są wykorzystywane w celu:

- zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz umów sprzedaży,

- rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu należności w przypadkach wskazanych w regulaminie,

- udoskonalania usług Sprzedawcy,

5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

6. Administrator udziela informacji o danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§17

Bezpieczeństwo danych klientów

1. Sprzedawca korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione. Sprzedawca podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych Klientów.

2. Sprzedawca nie przechowuje danych Klientów dłużej niż jest to konieczne, ze względu na cele wskazane wyraźnie w regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 18

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ze sprzedawcą, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może:

a) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów – szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez te podmioty są dostępne w siedzibach tych podmiotów i na ich stronach internetowych,

b) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do:

- Federacji Konsumentów, która udziela porad pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707,

- Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

d) zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

2. Szczegółowe porady Konsument może również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem www.uokik.gov.pl.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Link do niniejszego regulaminu wyświetlany będzie w serwisie sprzedażowym. 2. Celem zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem serwisu sprzedażowego oraz oferowanymi przedmiotami, Klient może użyć sposobów wskazanych w § 2 ust. 4 regulaminu. Na żądanie Klienta Sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy sprzedaży.

3. Wszelkie spory między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy, a właściwe jest prawo polskie.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (pdf)

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego (pdf)